03-01-2017 Ontwikkelingen van de Bijeneter in Europa (2016)

Onlangs ontvingen wij het voorlopige jaarverslag 2016 van Duitsland. Bijzonder was dat het aantal broedgevallen, ondanks ook in dit land een zeer nat voorjaar, met maar liefst 30% was toegenomen tot 2100 broedgevallen. De kerngebieden in Duitsland kenden een toename. In tegenstelling tot die kerngebieden gaven de ontwikkelingen in Nederland, noord- en noordwest Duitsland, Denemarken, België en Engeland een neerwaartse trend te zien. In Oostenrijk werd een nieuw record van het aantal broedgevallen vastgesteld. In Zwitserland schijnt het aantal broedgevallen zich te stabiliseren. Het jaar 2016 (evenals voorgaande jaren) gaf overduidelijk te zien dat de landen, waar een zeeklimaat heerst, minder aantrekkelijk waren voor Bijeneters. Toch kunnen wij wel vaststellen, dat wij de Bijeneters nu zo langzamerhand tot een jaarlijkse broedvogel in Nederland kunnen betitelen.            

Het uitvoerige Duitse jaarverslag kunt u hier vinden.

1-12-2016 Jaarverslag Werkgroep Bijeneters Nederland 2016

Na een jaar met 12 broedgevallen in 2015 hebben wij dit jaar 8 broedgevallen kunnen noteren. Deze achteruitgang moeten wij toeschrijven aan de slechte weersomstandigheden in het voorjaar.  Periodes met lage temperaturen werden opgevolgd door op sommige plaatsen perioden met zeer veel neerslag. Dit had tot gevolg dat de eerste waarnemingen twee weken later dan vorig jaar binnenkwamen. Ook zijn de bijeneters wat later met hun broedseizoen begonnen.

Bijeneters Bijeneters Foto: Marcel Klootwijk

Voor het uitvoerig jaarverslag 2016 ga naar het menu item Jaarverslagen links van dit artikel.

 

1-9-2016 Toch broedgeval bijeneters Zeeland

Wat later in het seizoen kregen wij meldingen binnen van bijeneters in Zeeland. In een gebiedje van een terreinbeherende instantie werden bijeneters waargenomen. Meestal werden er twee of drie exemplaren gezien. Door enkele lokale vogelaars werden de vogels in de gaten gehouden en werd er vastgesteld dat een paartje een nest had gemaakt en wij dus konden uitgaan van een broedgeval.

Daar tijdens de broedfase de bijeneters een verborgen leven leiden, is het moeilijk om vast te stellen of ze nog aanwezig zijn. Langdurige observatie is hiervoor nodig. Tijdens de jongen fase worden regelmatig prooien aangevoerd en zijn de vogels vaker te zien. Wij kregen dan ook vanaf deze periode vaker meldingen binnen van waarnemingen. Vaak werd er gesproken over twee ouders en een waarschijnlijke helper, omdat er regelmatig drie exemplaren werden waargenomen tijdens het aanvoeren van prooien. Er moesten nu dus jongen aanwezig zijn. Dit broedgeval werd gevolgd door zeven vogelaars, die waren benaderd door Matthias Koster en een onderzoek zouden gaan doen naar de prooiaanvoer. Op een gegeven moment kregen wij de melding dat het broedgeval was mislukt, daar er geen prooiaanvoer meer plaats vond. Een teleurstellend bericht totdat wij de tweede week van augustus meldingen binnen kregen van maar liefst tien waargenomen exemplaren. Deze tien exemplaren bestonden uit zes jonge vogels en vier volwassenen. Dus nu werd het duidelijk dat er geen één, maar waarschijnlijk twee paartjes in het gebied gebroed moesten hebben en dat beide paartjes jongen hadden groot gebracht.

Bijeneters, foto Marcel KlootwijkBijeneters, foto Marcel Klootwijk

Op 19 augustus hebben Hilbert Folkerts, Matthias Koster en een persoon van de terreinbeherende instantie een bezoek gebracht aan dit gebied. Na een kortstondige zoektocht werden bijeneters ontdekt. Duidelijk werd dat er minimaal vier jongen rondvlogen en een paar ouders. In totaal hebben wij zeven bijeneters waargenomen.  Wij kunnen nu zeker stellen dat de bijeneters er in geslaagd zijn  in deze provincie zeker vier jongen groot te brengen.